Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookies. OK
zaloguj si 
BAZA PREZENTACJI MATURALNYCH:

  Lektury
powrt :: strona: 1 2 3
Gall Anonim - Kronika polska - Ksiga II

ZACZYNA SI KSIGA DRUGA

ZACZYNA SI LIST

Kronikarz zwraca si do biskupa poznaskiego (?) Pawa oraz kanclerza Michaa, ktrego nazywa swym wsppracownikiem, aby przyjli w darze owoc jego pracy - opowie napisan na cze ksit polskich i naszego kraju.

ZACZYNA SI SKRT

Pomocn rk mi dajcie, dzieo me innym czytajcie!
Bo ono, jeli zechcecie, sawnym si stanie na wiecie!
Nie dziwota, jeli w drodze nieco spoczlimy,
Czas by spocz, skoro przecie tyle ziem przeszlimy;
A i drogi rozpocztej dobrze nie znalimy,
Tylko innych, drg wiadomych, o ni pytalimy.
Ale czas ju ze snu powsta, dosy drzemalimy,
I o jeden ju dzie drogi si rozpytalimy,
Ten przeszedszy, o nastpnym znowu pomylimy.
Z Bogiem tedy snujmy dalej, co rozpoczlimy,
Dopenijmy, po kilkakro co obiecalimy,
I dodajmy, jeli moe co opucilimy.

ZACZYNA SI KSIGA DRUGA [DZIEJW] TRZECIEGO BOLESAWA

[1]

Najpierw o [jego] pochodzeniu
May Bolesaw urodzi si wic w uroczysto w. Stefana krla, matka za jego, zaniemgszy nastpnie, umara w noc Boego Narodzenia. Niewiasta ta penia dziea miosierdzia wobec biednych i winiw, szczeglnie bezporednio przed mierci, i wielu chrzecijan wykupywaa za wasne pienidze z niewoli u ydw. Po jej mierci ksi Wadysaw, jako e by czowiekiem ociaym i chorym na nogi, a mia maego chopaczka, poj za maonk siostr cesarza Henryka III, poprzednio on Salomona, krla Wgier, z ktrej nie spodzi adnego syna, lecz [tylko] trzy crki. Jedna z nich wysza za m na Ru, druga przykrya sw gow witym welonem, trzeci wreszcie polubi kto z jej rodakw. Lecz by ojca tak znamienitego dziecicia nie zby tylko paru sowami, przytoczmy na jego pochwa jakie jego rycerskie dziea. [...]

ROZDZIAY 2-10

Gall opowiada o walkach Wadysawa Hermana z Pomorzanami, przyrodnim bracie Krzywoustego - Zbigniewie, surowych rzdach wojewody Sieciecha, sprawowanych w imieniu ksicia, konfliktach i walkach wewntrznych w kraju, w ktrych istotn rol odgrywa - wykorzystywany przez przeciwnikw Sieciecha - Zbigniew, cudzie w. Wojciecha oraz o podziale pastwa midzy ksicia Hermana z wadz zwierzchni i jego synw: Zbigniewa i Bolesawa.

[11]

Bolesaw w chopicym wieku zabi dzika
Wiele mgbym pisa o odwadze tego chopca, gdyby nie to, e czas ju nagli, by zda do gwnego tematu dziea. Jednemu wszake faktowi nie pozwol pozosta w ukryciu, skoro godny jest byszcze jako wzr dzielnoci. Pewnego razu Marsowe dzieci, siedzc w lesie przy niadaniu, ujrzao ogromnego dzika, przechodzcego i chowajcego si w gstwin len; natychmiast zerwa si od stou, pochwyci oszczep i popdzi za nim, atakujc go zuchwale sam jeden, nawet bez psa. A gdy zbliy si do bestii lenej i ju cios chcia wymierzy w jej szyj, z przeciwka nadbieg pewien jego rycerz, ktry powstrzyma jego rami, wzniesione do ciosu, i chcia mu odebra oszczep. Wtedy to Bolesaw, uniesiony gniewem oraz mstwem, sam zwycisko stoczy w cudowny sposb podwjny pojedynek: z czowiekiem i ze zwierzem. Albowiem i owemu [rycerzowi] oszczep wyrwa i dzika zabi. w za potem zapytany, dlaczego to uczyni, wyzna, e sam nie wiedzia, co robi; z tego powodu jednak przez dugi czas pozbawiony by jego aski. Chopiec za powrci stamtd zmczony i ledwo [wreszcie] odzyska siy [dugo] wachlowany.

[12]

Nie zamilcz te o innym jego dziecicym czynie, podobnym do poprzedniego, cho wiem, e rywalom nie we wszystkim bd si podoba. Tene chopiec, wdrujc z kilku towarzyszami po lesie, zatrzyma si przypadkiem na nieco wzniesionym miejscu i spogldajc w d tu i wdzie, zobaczy, jak olbrzymi niedwied zabawia si z niedwiedzic. Ujrzawszy to, natychmiast kaza si innym zatrzyma, a sam zjecha na rwnin i bez trwogi zbliy si na koniu do krwioerczych bestyj; kiedy za niedwied zwrci si przeciw niemu z podniesionymi apami, przebi go oszczepem. Czyn ten w wielki podziw wprawi obecnych tam, a tym, ktrzy nie widzieli, naleao o tym opowiedzie ze wzgldu na tak niezwyk odwag chopca.

[13]

Tymczasem Bolesaw, Marsowe chopi, wzrasta w siy i lata, i nie oddawa si prnemu zbytkowi, jak to zwykli czyni chopcy w jego wieku, lecz gdziekolwiek zasysza, e wrg grabi, tam natychmiast spieszy z rwienymi modziecami, a czstokro potajemnie z nieliczn garstk zapdza si do kraju nieprzyjacielskiego i spaliwszy wsie przyprowadza jecw i upy. Ju bowiem wiekiem chopi, lecz zacnoci starzec, dziery ksistwo wrocawskie, a jeszcze przecie nie uzyska godnoci rycerza. A e w myl oglnych nadziei zapowiada si na modzieca wybitnych zdolnoci i ju widoczne byy w nim zadatki wielkiej sawy rycerskiej, kochali go wszyscy moni, poniewa dopatrywali si w nim kogo wielkiego w przyszoci.

[14]

Tene chopczyna, z Marsowego zrodzon rodu, pewnego razu wyruszy na Pomorze, gdzie ju wyraniej objawi saw swego imienia. Albowiem takimi siami oblega grd Midzyrzecze i z tak gwatownoci do szturmowa, e w kilku dniach zmusi jego zaog do poddania si. Tam te czenik Wojsaw taki znak mstwa zyska na gowie, e zaledwie uratowa go umiejtny zabieg lekarski, polegajcy na wycigniciu koci.

[15]

Wrciwszy stamtd niezmordowany chopiec da nieco wytchnienia rycerstwu, lecz zaraz powid ich tame z powrotem. A pragnc ujarzmi kraj barbarzycw, nie dba o to, by najpierw upy zbiera i wznieca poary, lecz przemyliwa nad zajciem ich warowni i miast lub nad ich zniszczeniem. Wkroczy wic pospiesznie z zamiarem oblenia pewnego, wcale znamienitego i warownego grodu, ktry jednak nie opar si jego pierwszemu szturmowi. Uprowadzi te stamtd mnogie upy i jecw, a z wojownikami postpi wedle prawa wojennego. A im wicej zasugiwa sobie na mio, tym wiksz cign na siebie zawi i wywoa zasadzki przeciwnikw [obliczone] na jego zgub.

ROZDZIAY 16-34

Po przedstawieniu knowa wojewody Sieciecha, wymierzonych przeciw Bolesawowi i Zbigniewowi, ktrzy wymogli na ojcu, by go wygna z kraju, Gall informuje o pasowaniu Bolesawa na rycerza i jego zwyciskich potyczkach z Pomorzanami i Poowcami, o mierci ksicia Wadysawa Hermana, o polubieniu przez Bolesawa crki ksicia kijowskiego Switopeka II - Zbysawy, o nieporozumieniach midzy Zbigniewem i Bolesawem, o konszachtach Zbigniewa z Czechami, o synodzie biskupw polskich, wreszcie o cigych walkach i potyczkach Bolesawa i jego wojewody Skarbimira z Morawianami, Pomorzanami i Czechami. Saw ora polskiego oraz dzielno i odwag Bolesawa, ktry zorganizowa (prawdopodobnie jesieni 1103 r.) wypraw na Koobrzeg, utrwali Gall w pieni piewanej przez naszych rycerzy:
Naszym przodkom wystarczyy ryby sone i cuchnce,
My po wiee przychodzimy, w oceanie pluskajce!
Ojcom naszym wystarczao, jeli grodw dobywali,
A nas burza nie odstrasza ni szum grony morskiej fali.
Nasi ojce na jedzenie urzdzali polowanie,
A my skarby i potwory owim, skryte w oceanie!
(rozdz. 28)
Do wanych wydarze, o ktrych wspomina kronikarz, nale przymierza zawarte przez Bolesawa z krlem Wgrw Kolomanem oraz z bratem Zbigniewem. Na mocy tego ostatniego porozumienia obaj bracia mieli si wzajemnie wspiera i nie czy, przeciw sobie, z wrogami.

[35]

Nie tylko jednak niezgoda z ssiadami i walka z wrogami dawaa si we znaki Bolesawowi, lecz nadto zamieszka domowa, a co gorsza, zawi braterska nkaa go wszelkimi sposobami. Albowiem gdy we wspomnianej wyej wyprawie poniekd powina mu si noga, Zbigniew wicej si cieszy, ni kiedy poprzednio po wielekro odnosi zwycistwa. Oczywistym tego dowodem by fakt, e przyjmowa od pogan drobne podarunki jako oznaki ich zwycistwa, a posom [ich] odwdzicza si wielkimi darami za mae. A ilekro upic Polsk przyprowadzali ze sob jecw z dziau Bolesawowego, to natychmiast wysyali ich na sprzeda na wyspy barbarzycw, jeli za cokolwiek, czy to upy, czy ludzi, przez pomyk zagarnli z dziau Zbigniewowego, to bezzwocznie i bez zapaty mu to odsyali.
Oburzeni tym wszyscy mdrzy ludzie w Polsce z przyjani do Zbigniewa przerzucili si do nienawici, tak mwic do siebie i tak si nad tym zastanawiajc: "A dotd nazbyt cierpliwie znosilimy w kraju naszym niezgod i szkody, czy to nie dbajc o nie, czy te przymykajc na nie oczy, teraz jednak widzimy jak na doni, e wrogowie [dotd] ukryci zamienili si w otwartych, a spiski tajemne w jawne. Wiemy bowiem i jestemy pewni, e nie raz Zbigniew w naszej obecnoci zaprzysiga to Bolesawowi, a wic nie raz i nie trzykro, lecz wielekro krzywo przysig, poniewa ani nie zachowywa przyjani z przyjacimi brata, ani wobec wrogw jego nie wystpowa nieprzyjanie, lecz owszem, na odwrt, by przyjacielem wrogw brata, a wrogiem przyjaci. Nie wystarczao mu za samo tylko amanie zaprzysionej wiary lub niedostarczenie przyrzeczonych pod przysig posikw, lecz nawet, gdy si domyla, e brat wybiera si na wrogw, nakania innych nieprzyjaci, by z innej strony wpadali do Polski, i w ten sposb zmusza go do odstpienia od swych zamiarw. Sucha przy tym niedowarzonych i szkodliwych rad, krzywdzc cay kraj dla nienawici kilku [ludzi] i wystawiajc ojcowskie dziedzictwo na zniszczenie przez wrogw. A poniewa Zbigniew za spraw zych rad nie dochowywa bratu ani wiary, ani przysigi, ani [te] nie broni sawy kraju i ojcowskiego dziedzictwa i nie troszczy si o zagraajc [mu] szkod lub uszczerbek - ach, przyczyn upadku stao si dla to, w czym szuka wywyszenia, a z upadku tego nie podwign go ju jego li doradcy. Niechaj wic czerpi std przestrog potomni i wspczeni, aby nie byo w krlestwie dwch rwnych [sobie], a pornionych [midzy sob] wsprzdcw!"

[36]

Bolesaw za to wszystko Bogu tylko poleca i krzywd ze strony brata dotd spokojnie znosi, a zawsze czynny, obchodzi Polsk wkoo jak lew ryczcy i grony. Tymczasem zwiastowano mu wanie, e grd Kole na pograniczu czeskim spon, sam kto podstpnie to uczyni, i obawiajc si, e Czesi pospiesz grd obwarowa, natychmiast pogna tam z bardzo nielicznym pocztem i wasnymi rkami robot rozpocz na miejscu. Ju bowiem do takiego utrudzenia przywid swoich ludzi, tak wiele i tak dugo jedc raz tu, raz wdzie, e wydawao si krzywd [znowu] ich tak nagle przywoywa. Jednake i swoich wezwa do pomocy, i brata zaprosi przez zupenie odpowiednich posw, przekazujc mu nastpujce wyrazy: "Skoro, bracie, cho starszy jeste wiekiem, a rwny [mi] stanowiskiem i czci krlestwa, [ktra tobie przypada], mnie tylko, modszemu, pozwalasz podejmowa cay trud i ani si do wojen, ani do rad krlestwa nie wtrcasz, [wobec tego] albo obejmij ca trosk i staranie o [sprawy] krlestwa, jeli chcesz by wyszym, albo te mnie, prawemu synowi, cho modszemu wiekiem, ponoszcemu cay ciar [obrony] kraju i wszystkie trudy, przynajmniej nie szkod, jeli ju nie chcesz pomaga. Jeliby wic ow trosk przyj na siebie i w prawdziwym [dla mnie] pozosta braterstwie, to dokdkolwiek mnie zawezwiesz na wspln narad lub dla poytku krlestwa, znajdziesz we mnie wszdzie ochoczego wsppracownika. Albo te, jeli przypadkiem wolaby y spokojnie, [raczej] ni bra na siebie tak wielki trud, powierz mnie wszystko, a tak za ask Bo bdziesz bezpieczny!"
Na to Zbigniew bynajmniej nie da przystojnej odpowiedzi, lecz posw omal e w kajdanach do wizienia nie wtrci. Ju bowiem zebra cae swe wojsko, by napa na brata, a rwnoczenie zjedna sobie Czechw i Pomorzan celem wypdzenia go z Polski. A tymczasem Bolesaw, umocniwszy w grd i nic o tym nie wiedzc, przebywa w miejscowoci zwanej Kamie i tam majc lee, jak zwykle z bezporedniego poblia nadsuchiwa wieci i [odbiera] poselstwa, a rwnoczenie tym prdzej i niespodzianie zabiega drog wrogom. Posowie wreszcie, zaledwie z pomoc krewnych uwolnieni, powrcili do Bolesawa zwiastujc, co widzieli i syszeli. Na wie o tym Bolesaw dugo zmaga si z wtpliwoci, czy ma stawi opr, czy te [go] poniecha, lecz zebrawszy ca odwag czym prdzej zgromadzi swe wojsko i wyprawi posw do krla ruskiego i wgierskiego [z prob] o pomoc. Lecz gdyby sam z siebie lub ze wzgldu na nich pozosta bezczynny, to przez wyczekiwanie straciby i samo krlestwo, i nadziej na nie.

[37]

A wic wojowniczy Bolesaw, otoczony przez trzy wojska, zastanawia si nad tym, kogo ma najpierw wyczekiwa, czy kogo [pierwszego] zaatakowa - podobnie jak lwa lub dzika wytropionego przez psy myliwskie, ujadanie psw i trby owcw pobudzaj do wciekoci. Natomiast oni wszyscy tak obawiali si Bolesawa, e gdy on sta w rodku, nie mieli zej si razem w oznaczonym miejscu. Tymczasem za przyniesiono przechwycone wraz z posacami listy Zbigniewa, z ktrych okazay si liczne zdrady i knowania. Przeczytawszy je, zdumia si kady rozumny czowiek, a cay lud biada nad niebezpieczestwem. Na koniec Bolesaw nader roztropnie i stosownie zawar tymczasowo pokj z Czechami, a zwoawszy wojsko, postanowi wypdzi Zbigniewa. Zbigniew za nie czeka na przybycie brata, by uczyni to samo lub stoczy walk, ani nie prbowa go opnia, liczc na grody i miasta, lecz uciek jak jele i przepyn rzek Wis.

[38]

Zbigniew pojedna si z bratem
Bolesaw atoli spiesznie przyby pod Kalisz, a napotkawszy tam na opr garci wiernych Zbigniewowi w kilku dniach ten grd zaj, a rwnoczenie odebrawszy poselstwo ustanowi swego komesa w miecie Gnienie. Std ruszy na Spycimirz i uwizi [tam] wiernego starca, ktrego dopiero na wiadomo o poddaniu si jego stolicy niechtnie wypuci. Zabra go jednak ze sob, spieszc do przeniesionej stolicy w czycy i tam naprawi stary grd, [majcy by oson] przeciw Mazowszu. Wtedy dopiero napyny posiki od Rusinw i Wgrw, z ktrymi wyruszy w drog i przeprawi si przez Wis. Wwczas Zbigniew zupenie upad na duchu i za porednictwem ksicia ruskiego Jarosawa oraz biskupa krakowskiego Baldwina sprowadzony zosta przed brata, by da [mu] zadouczynienie i owiadczy posuszestwo. Wtedy dopiero uzna si za niszego od brata, wtedy te ponownie wobec wszystkich zaprzysig, e nigdy bratu nie bdzie przeciwny, lecz we wszystkim bdzie posuszny i zburzy grd Galla. Wtedy uzyska od brata [tyle], e zatrzyma Mazowsze jako lennik, nie za jako wadca udzielny. Po pogodzeniu si braci zatem wojsko Rusinw i Wgrw wrcio do domw, Bolesaw za kry po Polsce, dokdkolwiek mu si podobao.

[39]

Wiaroomstwo Zbigniewa w stosunku do brata
Znowu zim zebrali si Polacy, by wkroczy na Pomorze, bo atwiej zdobywa warownie, gdy bagna zamarzn. Wtedy to przekona si Bolesaw o wiaroomstwie Zbigniewa, poniewa jawnie okaza si on krzywoprzysizc we wszystkim, co zaprzysig. Grodu, ktry Gallus zbudowa, prawie wcale nie zburzy, ani te, mimo wezwania, jednego nawet hufca nie wystawi na pomoc bratu. Ksi pnocny, cho zaniepokojony cokolwiek takim postpowaniem, nie poniecha przecie swego postanowienia, ufno pokadajc w Bogu, a nie w bracie. I jak ogniem zioncy smok, samym tylko tchnieniem palc wszystko dokoa, a to, co nie spono, rozbijajc ruchem ogona, przebiega ziemi, by czyni spustoszenia - tak Bolesaw uderzy na Pomorze, niszczc elazem opornych, a ogniem warownie. Lecz pomimy to, co zdziaa idc przez kraj i wracajc, a przystpmy do przedstawienia oblenia miasta Alba w gbi kraju. Bolesaw przybywszy pod [to] miasto, ktre uwaane jest jakby za rodkowy punkt [caej] krainy, rozbi obz i kaza przygotowa machiny, przy pomocy ktrych atwiej i z mniejszym niebezpieczestwem mona by je zdoby. Zbudowawszy je, tak gorliwie naciera orem i maszynami, e po kilku dniach zmusi mieszkacw do poddania miasta. Zajwszy je, umieci tam swoich rycerzy, po czym dawszy znak, zwin obz i pospieszy na wybrzee morskie. A gdy ju kierowa si ku miastu Koobrzegowi i zamyla zdoby grd nad samym morzem, zanim jeszcze podstpi pod miasto, oto mieszkacy i zaoga miasta z pochylonymi [kornie] gowami zaszli drog Bolesawowi, ofiarujc [mu] samych siebie i [swoje] wierne suby. Ponadto przyby sam ksi Pomorzan, uznajc si poddanym Bolesawa i siedzc na koniu przyobieca mu swoje suby rycerskie. Przez pi tygodni Bolesaw jedzi po Pomorzu, wyczekujc i szukajc walki i prawie cae owo pastwo bez walki ujarzmi. Takimi przeto tytuami chway wielbi naley Bolesawa i takimi zwyciskich wojen tryumfami wieczy!

[40]

Lecz z t radoci z powodu tryumfalnego zwycistwa zesza si rwnoczenie wiksza rado z urodzenia mu si syna z krlewskiego rodu. Chopi tedy niechaj ronie w lata, niech postpuje w zacnoci, niech umacnia si w zacnych obyczajach, nam za wystarczy, jeli bdziemy si trzyma rozpocztego wtku opowiadania o [jego] ojcu.

[41]

Bolesaw wic widzc, e brat wcale nie dochowywa wiary w niczym, co przyrzek i zaprzysig, i poniewa jako szkodliwy i wystpny caemu krajowi zawadza, wypdzi go cakowicie z krlestwa polskiego, a tych, ktrzy mu stawiali opr i bronili grodu na pograniczu kraju, pokona z pomoc Rusinw i Wgrw. Tak to przez zych doradcw skoczyo si wadztwo Zbigniewa, a cae krlestwo polskie zostao zjednoczone pod panowaniem Bolesawa. A cho dokonanie czego takiego zimow por byoby wystarczajcym trudem dla wielu, Bolesaw przecie niczego nie uwaa za zbyt cikie, w czym widzi mono powikszenia poytku lub sawy krlestwa.

ROZDZIAY 42-47

Gall opowiada o wyprawie Bolesawa przeciw Prusom, o "cudownym" ocaleniu sdziwego arcybiskupa gnienieskiego Marcina podczas najazdu Pomorzan i zwrceniu witych relikwii, ktre wwczas zagrabili, o dalszych walkach Bolesawa z Pomorzanami i podejmowanych prbach ich podporzdkowania i chrystianizacji, o wyprawie Bolesawa przeciw Czechom sprzymierzonym z Niemcami w celu udzielenia wsparcia Wgrom najechanym przez krla niemieckiego Henryka V (wystpujcego pod imieniem cesarza Henryka IV), wreszcie o najedzie Pomorzan na ziemie polskie i kolejnej wyprawie Bolesawa przeciw nim.

[48]

Tymczasem, dawszy nieco wypocz koniom i rycerstwu, Bolesaw znw by gotw do powrotu na Pomorze i sprawi oddziay do walki. Wkroczywszy zatem na ziemi wrogw, nie zapdza si za upami i trzodami, lecz obleg grd Wielu, budujc machiny i rnego rodzaju narzdzia [oblnicze]. Z drugiej strony grodzianie, nie liczc na ocalenie ycia i w samym tylko oru pokadajc ufno, podnosz way, zniszczone naprawiaj, zaostrzone pale i kamienie wynosz na wierzch, spiesz zabarykadowa bramy. Gdy wic przygotowano machiny i wszyscy si uzbroili, Polacy mnie przypucili zewszd atak na grd, a Pomorzanie niemniej [dzielnie] si bronili. Polacy nacierali tak zawzicie dla sprawiedliwoci i zwycistwa, Pomorzanie za stawiali opr z wrodzonej przewrotnoci i w obronie wasnego ycia. Polacy sigali po saw, Pomorzanie bronili wolnoci. Na koniec przecie Pomorzanie znkani cigymi trudami i czuwaniem, doszedszy do przekonania, e nie mog oprze si takim siom, spucili nieco z pierwotnej pysznej wyniosoci i poddali siebie oraz grd, otrzymawszy w zakad [bezpieczestwa] rkawic Bolesawa. Atoli Polacy, pomni na tyle trudw, tyle mierci, tyle srogich zim, tyle zdrad i zasadzek, wszystkich pozabijali, nikogo nie szczdzc ani nie suchajc nawet samego Bolesawa, ktry tego zakazywa. Tak to powoli wytpi Bolesaw opornych i krnbrnych Pomorzan, jak [zreszt] susznie powinni by tpieni przeniewiercy. Grd za Bolesaw lepiej umocni w celu zatrzymania go w swych rkach, a zaopatrzywszy go w niezbdne rodki, osadzi tam wasnych rycerzy.

[49]

Szeciuset Pomorzan polego na Mazowszu
W nastpne lato jednak Pomorzanie zebrali si [znw] wtargnli na Mazowsze po up. Lecz o ile chcieli uczyni sobie up z Mazowszan, to wanie sami zostali zmuszeni sta si upem Mazowszan. Rozbiegszy si mianowicie po Mazowszu, gromadzc zdobycz i jecw i palc budynki, ju bezpieczni stali z upami i nie obawiali si walki. Lecz oto komes imieniem Magnus, ktry wtedy rzdzi Mazowszem, z Mazowszanami, niewielu wprawdzie co do liczby, lecz dzielnoci starczcymi za wielu, wystpi do strasznej bitwy przeciw liczniejszym, wprost niezliczonym poganom, przy czym Bg okaza sw wszechmoc. Albowiem pogan miao tam polec wicej ni szeciuset, a cay up i jecw odebrali im Mazowszanie, co do reszty za te nie ma wtpliwoci, e zostali pojmani lub uciekli. A mianowicie Szymon, biskup owej krainy, poda z aosnym woaniem za swymi owieczkami, rozdzieranymi wilczymi zbami, [osobicie] wraz ze swymi duchownymi, przyodziany w szaty kapaskie i czego nie przystao mu czyni ziemskim orem, tego stara si dokona broni duchow i modlitwami. I jak w dawnych czasach synowie Izraela pokonali Amalechitw [wsparci] modlitwami Mojesza, tak teraz Mazowszanie osignli zwycistwo nad Pomorzanami wspomoeni modami swego biskupa. A nastpnego dnia dwie kobiety zbierajc poziomki po bezdroach odniosy nowe zwycistwo, znalazszy jednego rycerza pomorskiego, bo zabray mu bro i z rkami zwizanymi z tyu przyprowadziy go przed oblicze komesa i biskupa.

[50]

Rwnie rycerze Zbigniewa, upic wraz z Czechami w krainie lskiej i palc, w podobnie niefortunny sposb pobici zostali przez miejscow ludno, przy czym niektrzy zostali pojmani, inni mieczem zabici. Opowiedziawszy za te pomniejsze szczegy spocznijmy nieco, by przystpi do trzeciej ksigi, zoonej z wikszych spraw.

PREZENTACJE

wszystkie prace
dodaj prezentacjê
jak pisaæ?
Prezentacje maturalne

WYPRACOWANIA

wszystkie prace
dodaj wypracowanie

INNE

kursy matematyki
Arti
matura z polskiego

OG£OSZENIA

dodaj
zobacz wszystkie

NOGAZPOLAKA.PL

o stronie
kontakt
regulamin
cennik i prowizje

POMOC

jak kupowaæ?
jak sprzedawaæ?
Najczê¶ciej zadawane pytania